Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 47

Rīgā 2021. gada 21. janvārī (prot. Nr. 8 11. §)
Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikā reglamentētās profesijas, kurās pakalpojumu sniedzējam, kurš sniedz īslaicīgus profesionālos pakalpojumus Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām (turpmāk – īslaicīgi pakalpojumi):

1.1. ir pienākums iesniegt deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – deklarācija), kā arī nosaka deklarācijā ietveramo saturu, tai pievienojamos dokumentus, deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtību;

1.2. var veikt kvalifikācijas pārbaudi, kā arī nosaka šādas pārbaudes veikšanas kārtību;

1.3. ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju.

2. Noteikumi neattiecas uz šādiem gadījumiem:

2.1. ja Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos ir noteikta cita ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtība;

2.2. ja persona, kas pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus (turpmāk – pretendents), iesniegumu atļaujas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – atļauja) saņemšanai iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros.

II. Deklarācija un tai pievienojamie dokumenti, kā arī deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtība

3. Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 1. pielikumā minētajās profesijās, pretendents par to paziņo institūcijai, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā (turpmāk – atzīšanas institūcija), iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus dokumentus:

3.1. deklarāciju (2. pielikums), kas aizpildīta valsts valodā;

3.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

3.3. pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā;

3.4. dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;

3.5. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;

3.6. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību šo noteikumu 1. pielikuma 2., 3., 7.–14., 17.–151., 155.–157. vai 159. punktā minētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā;

3.7. ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

4. Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta ceturto daļu atzīšanas institūcija var pieņemt deklarāciju svešvalodā un šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus bez tulkojuma valsts valodā.

5. Šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā.

6. Šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētie dokumenti ir derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas.

7. Ja īslaicīgi pakalpojumi tiek sniegti Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts universitātes slimnīcas un Latvijas klīniskās universitātes slimnīcas sadarbības līguma ietvaros vai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai universitātes veterinārmedicīniskās prakses iestādes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes sadarbības līguma ietvaros, pretendents var neiesniegt šo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7. apakšpunktā minētos dokumentus.

8. Atzīšanas institūcija pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, atzīšanas institūcija par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām vai nav iesniegti visi šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti, atzīšanas institūcija var lūgt pretendentu novērst konstatētos trūkumus. Saņemot no pretendenta precizētu vai papildinātu deklarāciju un tai pievienoto dokumentu kopu, atzīšanas institūcija veic atkārtotu pārbaudi.

9. Ja deklarācija iesniegta īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2., 3., 14. un 158. punktā minētajās profesijās, atzīšanas institūcija informē pretendentu, ka viņam ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju.

10. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties atjauno deklarāciju likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Atkārtotai deklarācijai pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

11. Ja īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus ir sniedzis iepriekšējā gadā, atzīšanas institūcija viena mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas dienas izvērtē, vai viņa profesionālā darbība atbilst likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta pirmajā daļā noteiktajam īslaicīgu pakalpojumu raksturam attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas ilgumu, biežumu, regularitāti un nepārtrauktību.

III. Profesijas, kurās var veikt kvalifikācijas pārbaudi, un kvalifikācijas pārbaudes veikšanas kārtība

12. Reglamentētās profesijas, kurās profesionālā darbība saistīta ar pakalpojumu saņēmēja veselību un drošību un kurās atzīšanas institūcija var veikt pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, noteiktas šo noteikumu 1. pielikuma 2., 7.–14., 18., 31., 33., 35.–44., 49., 51., 54., 55., 59.–61., 63., 65.–68., 70.–74., 78., 84., 85., 88., 90.–107., 110.–116., 118.–130., 133.–138. un 141.–150. punktā.

13. Ja pretendents plāno sniegt īslaicīgu pakalpojumu kādā no šo noteikumu 12. punktā minētajām profesijām vai daļā no attiecīgās profesijas profesionālajām darbībām, bet viņa izglītība un profesionālā kvalifikācija atšķiras no attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atzīšanas institūcija saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi un, ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, izsniegt atļauju. Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, atzīšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

14. Ja atzīšanas institūcija šo noteikumu 13. punktā minēto lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju nepaziņo likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā vai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā nepaziņo par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem no deklarācijas saņemšanas dienas, vai nepaziņo lēmumu šajā termiņā, pretendents drīkst uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu.

15. Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam paziņo rakstveidā divu nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas, ja, salīdzinot ar attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, pretendenta iesniegtajos kvalifikācijas dokumentos konstatētas šādas atšķirības attiecībā uz pretendenta iegūtās izglītības ilgumu, saturu un profesionālās pieredzes apjomu:

15.1. pretendenta kvalifikācijas dokumenti neapliecina, ka ir apgūti mācību priekšmeti (studiju kursi), kuri saskaņā ar attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir obligāti attiecīgās profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

15.2. pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina, ka ir apgūta nereglamentēta izglītības programma, attiecīgā profesija pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, un pretendents pēdējos 10 gados nav guvis vismaz vienu gadu ilgu profesionālo pieredzi šajā profesijā.

16. Atzīšanas institūcija pieņem lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi, ja šo noteikumu 15. punktā minēto trūkstošo mācību priekšmetu (studiju kursu) apguvi un profesionālo pieredzi nekompensē pretendenta likumīgā statusa valsts kompetento iestāžu apliecinātas profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides izglītība.

17. Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi norāda šādu informāciju:

17.1. kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un apjoms;

17.2. institūcija Latvijas Republikā, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi;

17.3. kvalifikācijas pārbaudes norises kārtība;

17.4. kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji;

17.5. kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks;

17.6. maksa par kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai.

18. Atzīšanas institūcija kvalifikācijas pārbaudes norisi nodrošina pati vai vienojas ar citu institūciju par kvalifikācijas pārbaudes veikšanu. Kvalifikācijas pārbaudē nosaka to pretendenta zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, kuru apguvi neapliecina pretendenta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

19. Atzīšanas institūcija kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu nosūta pretendentam piecu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes. Ja kvalifikācijas pārbaudi neveic atzīšanas institūcija, tad kvalifikācijas pārbaudi veikusī institūcija kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu divu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes nosūta arī atzīšanas institūcijai.

IV. Informācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu

20. Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nodrošina aktuālu informāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās. 

21. Ministrija, kura saskaņā ar ministrijas nolikumu ir vadošā valsts pārvaldes iestāde reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā, publicē Eiropas Komisijas Reglamentēto profesiju datubāzē pamatojumu katras šo noteikumu 12. punktā minētās profesijas noteikšanai par tādu reglamentēto profesiju, kurā atzīšanas institūcija var veikt pretendenta kvalifikācijas pārbaudi.

22. Atzīšanas institūcija saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, publicē informāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas kārtību attiecīgajā reglamentētajā profesijā.

23. Atzīšanas institūcija reģistrē iesniegtās deklarācijas un izsniegtās atļaujas. Datus par iesniegto deklarāciju un izsniegto atļauju skaitu kārtējā gadā atzīšanas institūcija iesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoram līdz nākamā gada 1. decembrim.

V. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumus Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 66., 183. nr.; 2019, 37. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 47
Latvijas Republikā reglamentētās profesijas, kurās īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iesniegt deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu, kurās minēto pakalpojumu sniedzējam var veikt kvalifikācijas pārbaudi un kurās minēto pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju
Nr.
p. k.
Profesija, kurā
īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iesniegt deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (turpmāk – MK noteikumi) 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7. un 3.8. apakšpunktā minētos dokumentus
Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam izvirzītā papildu prasība
ir pienākums iesniegt MK noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto dokumentu institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības, var veikt īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēja kvalifikācijas pārbaudi ir pienākums
sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju
1. Arhitekts     X
2. Būvinženieris X X X
3. Veterinārārsts X   X
4. Profesijas ciltsdarba jomā: dzīvnieku pārraugs      
5. Profesijas ciltsdarba jomā: mākslīgās apsēklošanas tehniķis      
6. Profesijas ciltsdarba jomā: dzīvnieku vērtēšanas eksperts      
7. Pedagogs: pirmsskolas izglītības skolotājs X X  
8. Pedagogs: vispārējās pamatizglītības skolotājs X X  
9. Pedagogs: speciālās izglītības skolotājs X X  
10. Pedagogs: vispārējās vidējās izglītības skolotājs X X  
11. Pedagogs: profesionālās izglītības pedagogs X X  
12. Sporta speciālists: treneris X X  
13. Sporta speciālists: instruktors X X  
14. Elektroinženieris X X X
15. Elektrisko iekārtu speciālists      
16. Mērnieks      
17. Farmaceits X    
18. Farmaceita asistents X X  
19. Ārsts X    
20. Ārsts: internists X    
21. Ārsts: ģimenes (vispārējās prakses ārsts) X    
22. Ārsts: ķirurgs X    
23. Ārsts: neiroķirurgs X    
24. Ārsts: torakālais ķirurgs X    
25. Ārsts: sirds ķirurgs X    
26. Ārsts: asinsvadu ķirurgs X    
27. Ārsts: urologs X    
28. Ārsts: plastikas ķirurgs X    
29. Ārsts: bērnu ķirurgs X    
30. Ārsts: traumatologs ortopēds X    
31. Ārsts: traumatologs ortopēds, apakšspecialitāte – mugurkaulāja ķirurgs X X  
32. Ārsts: ginekologs, dzemdību speciālists X    
33. Ārsts: ginekologs, dzemdību speciālists, apakšspecialitāte – onkoloģijas ginekologs X X  
34. Ārsts: pediatrs X    
35. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – neonatologs X X  
36. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu infektologs X X  
37. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu kardiologs X X  
38. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu reimatologs X X  
39. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu pneimonologs X X  
40. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu endokrinologs X X  
41. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu nefrologs X X  
42. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu gastroenterologs X X  
43. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu hematoonkologs X X  
44. Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu alergologs X X  
45. Ārsts: onkologs, ķīmijterapeits X    
46. Ārsts: hematologs X    
47. Ārsts: anesteziologs, reanimatologs X    
48. Ārsts: psihiatrs X    
49. Ārsts: psihiatrs, apakšspecialitāte – tiesu psihiatrijas eksperts X X  
50. Ārsts: bērnu psihiatrs X    
51. Ārsts: neirologs X    
52. Ārsts: neirologs, apakšspecialitāte – neirofiziologs X X  
53. Ārsts: oftalmologs X    
54. Ārsts: otolaringologs X    
55. Ārsts: otolaringologs, apakšspecialitāte – foniatrs X X  
56. Ārsts: otolaringologs, apakšspecialitāte – bērnu audiologs X X  
57. Ārsts: infektologs X    
58. Ārsts: mutes, sejas un žokļu ķirurgs X    
59. Ārsts: dermatologs, venerologs X    
60. Ārsts: narkologs X X  
61. Ārsts: laboratorijas ārsts X X  
62. Ārsts: radiologs terapeits X    
63. Ārsts: radiologs X    
64. Ārsts: radiologs, apakšspecialitāte – invazīvais radiologs X X  
65. Ārsts: patologs X    
66. Ārsts: tiesu medicīnas eksperts X X  
67. Ārsts: sporta ārsts X X  
68. Ārsts: neatliekamās medicīnas ārsts X X  
69. Ārsts: psihoterapeits X X  
70. Ārsts: medicīnas ģenētiķis X    
71. Ārsts: klīniskais mikrobiologs X X  
72. Ārsts: geriatrs X X  
73. Ārsts: sabiedrības veselības ārsts X X  
74. Ārsts: klīniskais farmakologs X X  
75. Ārsts: klīniskais fiziologs X X  
76. Ārsts: kardiologs X    
77. Ārsts: arodveselības un arodslimību ārsts X    
78. Ārsts: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts X    
79. Ārsts: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, apakšspecialitāte – balneologs (kurortologs) X X  
80. Ārsts: reimatologs X    
81. Ārsts: pneimonologs X    
82. Ārsts: endokrinologs X    
83. Ārsts: nefrologs X    
84. Ārsts: gastroenterologs X    
85. Ārsts: akupunktūras ārsts X X  
86. Ārsts: bērnu neirologs X X  
87. Ārsts: veselības aprūpes vadības ārsts X    
88. Ārsts: papildspecialitāte – alergologs X    
89. Ārsts: papildspecialitāte – hepatologs X X  
90. Ārsts: papildspecialitāte – imunologs X    
91. Ārsts: papildspecialitāte – homeopāts X X  
92. Ārsts: papildspecialitāte – kosmetologs X X  
93. Ārsts: papildspecialitāte – dietologs X X  
94. Ārsts: papildspecialitāte – seksologs, seksopatologs X X  
95. Ārsts: papildspecialitāte – eksperts X X  
96. Ārsts: papildspecialitāte – hipnoterapeits X X  
97. Ārsts: papildspecialitāte – algologs X X  
98. Ārsts: papildspecialitāte – osteopāts X X  
99. Ārsts: papildspecialitāte – flebologs X X  
100. Ārsts: papildspecialitāte – transplantologs X X  
101. Ārsts: papildspecialitāte – transfuziologs X X  
102. Ārsts: papildspecialitāte – andrologs X X  
103. Ārsts: papildspecialitāte – paliatīvās aprūpes speciālists X X  
104. Ārsts: papildspecialitāte – manuālās medicīnas ārsts X X  
105. Ārsts: papildspecialitāte – kombustiologs X X  
106. Ārsts: papildspecialitāte – rokas ķirurgs X X  
107. Ārsts: papildspecialitāte – trihologs X X  
108. Ārsts: papildspecialitāte – osteorefleksoterapeits X X  
109. Zobārsts X    
110. Zobārsts: ortodonts X    
111. Zobārsts: periodontologs X X  
112. Zobārsts: bērnu zobārsts X X  
113. Zobārsts: zobu protēzists X X  
114. Zobārsts: endodontists X X  
115. Zobārsta asistents X X  
116. Zobu tehniķis X X  
117. Zobu higiēnists X X  
118. Māsa (vispārējās aprūpes māsa) X    
119. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa X X  
120. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): ambulatorās aprūpes māsa X X  
121. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): bērnu aprūpes māsa X X  
122. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): garīgās veselības aprūpes māsa X X  
123. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): operāciju māsa X X  
124. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): internās aprūpes māsa X X  
125. Māsa (medicīnas māsa): ķirurģiskās aprūpes māsa X X  
126. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): papildspecialitāte – diabēta aprūpes māsa X X  
127. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): papildspecialitāte – onkoloģiskās aprūpes māsa X X  
128. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): papildspecialitāte – nieru aizstājējterapijas un nefroloģiskās aprūpes māsa X X  
129. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): papildspecialitāte – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa X X  
130. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): papildspecialitāte – transfuzioloģijas māsa X X  
131. Māsa (vispārējās aprūpes māsa): papildspecialitāte – neonatoloģijas māsa X X  
132. Māsas palīgs X    
133. Vecmāte X    
134. Ārsta palīgs (feldšeris): neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) X X  
135. Ārsta palīgs (feldšeris): ambulatorā dienesta ārsta palīgs X X  
136. Biomedicīnas laborants X X  
137. Fizioterapeits X X  
138. Ergoterapeits X X  
139. Optometrists X X  
140. Fizioterapeita asistents X    
141. Ergoterapeita asistents X    
142. Tehniskais ortopēds X X  
143. Audiologopēds (klīniskais logopēds) X X  
144. Kosmētiķis X X  
145. Radiologa asistents X X  
146. Radiogrāfers X X  
147. Podologs X X  
148. Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā X X  
149. Uztura speciālists X X  
150. Masieris X X  
151. Mākslas terapeits X X  
152. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts      
153. Detektīvs      
154. Apsardzes darbinieks      
155. Spridzinātājs X    
156. Spridzināšanas darbu vadītājs X    
157. Pirotehniķis X    
158. Būvdarbu vadītājs     X
159. Psihologs X    
Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 47
Deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu
1. Deklarācijas adresāts – institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā  
(pilns institūcijas nosaukums datīvā)
2. Informācija par deklarācijas iesniegšanu pirmo reizi vai atkārtoti (atzīmēt atbilstošo) deklarācija tiek iesniegta pirmo reizi

deklarācija tiek iesniegta atkārtoti

3. Pretendenta vārds, uzvārds  
(ja atbilstoši latviešu valodas normām personas vārda un (vai) uzvārda ieraksts atšķiras no oriģinālrakstības, norāda vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā)
4. Pilsonība  
5. Adrese, kur sūtāma atbilde (dokumenti nosūtāmi, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja pretendentam ir aktivizēts e-adreses konts)  
6. Tālruņa numurs  
7. E-pasta adrese  
8. Reglamentētās profesijas1 nosaukums oriģinālvalodā  
9. Reglamentētās profesijas daļas nosaukums oriģinālvalodā2  
10. Reglamentētās profesijas1 nosaukums latviešu valodā  
11. Reglamentētās profesijas daļas nosaukums latviešu valodā2  
12. Likumīgā statusa valsts (valsts, kurā pretendentam ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību)  
13. Profesijas statuss likumīgā statusa valstī (atzīmēt atbilstošo) reglamentēta

nereglamentēta

14. Ja profesija pretendenta likumīgā statusa valstī ir reglamentēta, – likumīgā statusa valsts kompetentā institūcija, kas uzrauga profesionālo darbību reglamentētajā profesijā  
15. Deklarācijas 14. punktā minētās kompetentās institūcijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs  
16. Profesionālā asociācija, ja pretendents pieder pie kādas no organizācijām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā (ja attiecināms)  
17. Deklarācijas 16. punktā minētās profesionālās asociācijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs  
18. Informācija par profesionālās darbības apdrošināšanu:
18.1. apdrošinātāja nosaukums un kontaktinformācija  
18.2. apdrošināšanas līguma darbības beigu datums  
18.3. apdrošināšanas seguma apmērs  
19. Klīniskā universitātes slimnīca, ja pretendents īslaicīgus profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts universitātes slimnīcas un Latvijas klīniskās universitātes slimnīcas sadarbības līguma ietvaros (ja attiecināms)  
20. Informācija par to, ka pretendents īslaicīgus profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai universitātes veterinārmedicīniskās prakses iestādes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes sadarbības līguma ietvaros (ja attiecināms)  
21. Latviešu valodas zināšanu pašnovērtējums atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem3:
21.1. sapratne:
21.1.1. klausīšanās (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2
           
21.1.2. lasīšana (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2
           
21.2. runāšana:
21.2.1. dialogs (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2
           
21.2.2. monologs (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2
           
21.3. rakstīšana (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2
           
22. Deklarācijai pievienoto dokumentu saraksts:
22.1. personu apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti

Lapu skaits

22.2. personas valstspiederību apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti un tulkojums valsts valodā, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta deklarācijas 22.1. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā Lapu skaits
22.3. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti4
  Dokumenta nosaukums un numurs Izdevējiestāde Iegūtais grāds vai kvalifikācija Apgūtās izglītības programmas ilgums Lapu skaits
1)          
..          
22.4. dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā likumīgā statusa valstī, un šo dokumentu tulkojums valsts valodā4
  Dokumenta nosaukums un numurs Izdevējiestāde Lapu skaits
1)      
..      
22.5. dokuments, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālā darbība saistīta ar pakalpojuma saņēmēja veselību un drošību, un šā dokumenta rekvizīti un tulkojums valsts valodā5 Lapu skaits
22.6. dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu (tai skaitā pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī), un šo dokumentu rekvizīti un tulkojums valsts valodā6 Lapu skaits
22.7. dokumenti, kas apliecina pretendenta valsts valodas zināšanu prasmi profesionālo pienākumu veikšanai atbilstošā līmenī7, un šo dokumentu rekvizīti Lapu skaits
22.8. dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu8, un šā dokumenta rekvizīti Lapu skaits
23. Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas pārbaudei, tai skaitā personas datu nosūtīšanai dokumentu izdevējiestādēm9  
24. Datums9  

Piezīmes.

1 Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgi "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.

2 Aizpilda, ja persona pretendē uz atļaujas saņemšanu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

3 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (turpmāk – MK noteikumi) 1. pielikuma 17.–151. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda, ja pretendents ir pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā vai ja pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (deklarācijas 22.8. apakšpunkts).

4 Nav jāaizpilda MK noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā.

5 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 2., 3., 7.–14., 17.–151., 155.–157. un 159. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda MK noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā.

6 Aizpilda, ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta.

7 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma
19.–151. punktā minētajās profesijās un ir aizpildīts deklarācijas 21. punkts.

8 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma
19.–151. punktā minētajās profesijās un nav aizpildīts deklarācijas 21. punkts. Nav jāaizpilda, ja pretendents ir pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā.

9 Deklarācijas 23. un 24. punktu neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 21.01.2021.Stājas spēkā: 27.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 26.01.2021. OP numurs: 2021/17.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
320470
27.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)