Latvijas Farmaceitu biedrības

STATŪTI 

Statūti apstiprināti Latvijas Farmaceitu biedrības kongresā 1998. gada 10. oktobrī.

Grozījumi veikti LFB 5. kongresā (1999. gada 9. oktobrī),

 LFB 7. kongresā (2003. gada 8. novembrī),

LFB 8. kongresā (2005. gada 12. novembrī),

LFB 9. kongresā (2009. gada 7. novembrī),

LFB ārkārtas 10.kongresā (2010. gada 13. novembrī),

LFB 11. kongresā (2013.gada 9.novembrī).

LFB 12. kongresā (2017.gada 11.novembrī).

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Farmaceitu biedrība”, turpmāk tekstā “Biedrība”. Biedrības nosaukuma abreviatūra ir  “LFB”. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu  valodā ir “Pharmacists’ Society of Latvia”.

1.2.Biedrība atzīst 1803.gadā dibinātās Rīgas Farmaceitu un ķīmiķu biedrības un 1937. gadā apvienotās Latvijas farmaceitu biedrības vēsturiskās tradīcijas.

1.3.Latvijas Farmaceitu biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kurā apvienojušies Latvijā strādājošie un/vai dzīvojošie speciālisti ar farmaceitisko izglītību.

1.4.Biedrība darbojas  saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

1.5.Biedrība juridiskās personas tiesības iegūst ar brīdi, kad tā tiek reģistrēta likumā noteiktā kārtībā. Biedrībai ir patstāvīga bilance, zīmogs, atribūtika un sarakstes veidlapas.

1.6.Biedrībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus; tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā un šķīrējtiesā; veikt darījumus Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. Biedrībai var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.

1.7.Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par biedrības saistībām, biedrība neatbild par valsts saistībām. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām. Biedrs neatbild par biedrības saistībām.

1.8.Biedrībai var būt savas teritoriālas un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. Biedrības struktūrvienības nav juridiskas personas.

1.9.Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.

2.      BIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 2.1. Biedrības darbības mērķis ir nodrošināt Latvijas farmaceitu un farmaceita asistentu profesionālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvību, pilnveidot farmaceitu un farmaceita asistentu  profesionālo kvalifikāciju, veicināt Latvijas sabiedrības veselību ieviešot Latvijā Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem standartiem atbilstošu farmaceitiskās aprūpes sistēmu.

  2.2. Biedrības uzdevumi:

2.2.1    apvienot Latvijas farmaceitus un farmaceita asistentus savā profesionālā organizācijā, it īpaši tos, kuri veic farmaceitisko aprūpi;

2.2.2    veicināt farmaceita un farmaceita asistentu profesiju prestižu sabiedrībā, aizstāvēt to cieņu un neatkarību;

2.2.3    ­pilnveidot farmaceitiskās izglītības sistēmu un saturu,  paplašinot un padziļinot farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas;

2.2.4    popularizēt, veicināt un uzraudzīt farmaceitu profesionālās ētikas ievērošanu, nodrošinot Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa darbību;

2.2.5    veikt farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.2.6    veidot un uzturēt farmācijas speciālistu reģistru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.2.7    veikt ārpus Latvijas izglītību ieguvušo farmācijas speciālistu profesionālās atbilstības novērtēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.2.8    izstrādāt farmācijas speciālistu profesionālās darbības un farmaceitiskās aprūpes standartus, kvalitātes kritērijus, konsultāciju vadlīnijas, ieteikumus zinātniskās un praktiskās farmaceitiskās darbības uzlabošanai, veicināt to ieviešanu un uzraudzīt izpildi;

2.2.9    sniegt viedokli par aptiekas telpu, iekārtu, aprīkojuma, procesu, farmācijas speciālistu skaita un kvalifikācijas atbilstību  kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai;

2.2.10                         pēc tiesas vai citu kompetentu iestāžu pieprasījuma dot vērtējumu ar farmaceita/farmaceita asistenta profesiju vai farmaceitisko aprūpi saistītos jautājumos vai piedalīties šo jautājumu vērtēšanā;

2.2.11                         veicināt sabiedrības un valsts institūciju izpratni par farmaceitisko aprūpi kā nozīmīgu tautas veselības aprūpes sastāvdaļu un farmācijas speciālistu  nozīmību tās realizācijā;

2.2.12                          atbalstīt un organizēt sabiedrības veselību veicinošus pasākumus, sabiedrības izglītošanu veselības jautājumos;

2.2.13                         organizēt periodisko profesionālo izdevumu publicēšanu.

2.3. Biedrība atbalsta un sadarbojas ar  valsts un nevalstiskām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kas sekmē Biedrības mērķu īstenošanu.

2.4. Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

2.4.1.      brīvi izplatīt informāciju par savu darbību,

2.4.2.      izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus,

2.4.3.      organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās;

2.4.4.      veikt citu publisku darbību.

2.5. Biedrība var piešķirt stipendijas.

 3. BIEDRĪBAS BIEDRU SASTĀVS

3.1. Biedrībai ir biedri, Biedrības atbalstītāji un Goda biedri.           
3.2. Par Biedrības biedriem var kļūt personas ar farmaceitisko izglītību.      
3.3. Par Biedrības atbalstītājiem var būt  farmācijas studiju programmu studenti, ikviena fiziska vai juridiska persona, kas ar savu darbību veicina Biedrības mērķu īstenošanu.    
3.4. Persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru vai Biedrības atbalstītāju, valdē iesniedz iesniegumu, kur apliecina, ka iepazinusies ar Biedrības statūtiem, apņemas tos ievērot, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, un samaksā iestāšanās naudu kongresa noteiktā apmērā. Iesniegumu par uzņemšanu Biedrībā izskata 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. Iesniegumu par uzņemšanu Biedrībā var izskatīt personas klātbūtnē.    
3.5. Lēmumu par atteikumu uzņemt Biedrībā 1 (viena) mēneša laikā var pārsūdzēt valdei vai kongresam. Valdes un kongresa noraidošiem lēmumiem jābūt motivētiem.
3.6. Par Goda biedriem var būt personas, kuri  ir  devuši nozīmīgu ieguldījumu farmācijas nozarē un/vai būtiski veicinājuši Biedrības mērķu īstenošanu. Goda biedrus pēc valdes priekšlikuma uzņem kongress ar 2/3(divu trešdaļu) klātesošo delegātu balsīm.  
3.7. Biedru, kas nepienācīgi pilda savus pienākumus, neievēro statūtus vai citādi ar savu darbību diskreditē Biedrību, tās darbību un mērķus, ar motivētu lēmumu var izslēgt no Biedrības. Biedrības struktūrvienību lēmums par biedra izslēgšanu apstiprināms valdes sēdē. Valde lēmumu pieņem ar 2/3(divu trešdaļu) klātesošo valdes locekļu balsīm. Biedrības valdei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma pamatojumu.
3.8. Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu saprot sistemātiskas biedra darbības, kas Biedrībai rada negatīvas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai, tai skaitā biedra naudas nemaksāšana bez objektīviem iemesliem vairāk kā 1 (vienu) gadu.
3.9. Goda biedrus, pēc valdes priekšlikuma, no Biedrības var izslēgt kongress ar 2/3(divu trešdaļu) klātesošo delegātu balsīm.         
3.10. Biedri var izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstveida iesniegumu un iepriekš nokārtojot savas saistības, tai skaitā visus maksājumus.           
3.11. No Biedrības izslēgtos biedrus pēc valdes priekšlikuma Biedrībā atpakaļ uzņem kongress ar 3/4(trīs ceturtdaļu) klātesošo delegātu balsīm.

4. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Biedrības biedriem ir tiesības:

4.1.1 vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības vadības institūcijās;
4.1.2    piedalīties kongresos un Biedrības darbības izvērtēšanā;      
4.1.3. profesionālās kvalifikācijas celšanai organizēt un piedalīties  diskusijās un apspriedēs;                               
4.1.4. piedalīties Biedrības organizēto komisiju, darba grupu un struktūrvienību darbā;      
4.1.5.  lūgt Biedrības palīdzību profesionālo konfliktu risināšanā, publicēt savus darbus Biedrības izdevumos;   
4.1.6.  statūtos paredzētā kārtībā pieprasīt  kongresa vai valdes ārkārtas sasaukšanu ar savu izvirzīto darba kārtību;         
4.1.7.  valdes noteiktā kārtībā izmantot Biedrības materiāltehnisko bāzi, pieejamo informāciju un citus pakalpojumus.

4.2.  Biedrības biedriem ir pienākumi:

4.2.1.  aktīvi līdzdarboties Biedrības mērķu īstenošanā, piedaloties Biedrības mērķu un programmu realizācijā vai ar savu rīcību atbalstot un veicinot šo mērķu realizēšanu;

4.2.2.  ievērot Biedrības statūtus, kongresa un valdes lēmumus;

4.2.3.  ar savu rīcību celt Biedrības prestižu un popularizēt  tās darbību;  

4.2.4.  regulāri maksāt biedra naudu;

4.2.5.  regulāri sekot savu datu aktualizācijai Biedrības biedru reģistrā.

 

4.3. Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, izņemot Goda biedri nevar tikt ievēlēti Biedrības pārvaldes institūcijās, Revīzijas un Farmaceitu ētikas komisijā, tie ir  atbrīvoti no iestāšanās un biedru naudas maksām.

4.4. Biedrības atbalstītājiem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, izņemot tiem nav balsstiesību, un tie nevar tikt ievēlēti Biedrības pārvaldes institūcijās. Biedrības atbalstītājiem ir padomdevēja tiesības Biedrības darbības  jautājumos.

4.5. Biedrības atbalstītājiem -  juridiskām personām ir visi Biedrības biedru pienākumi un sekojošas tiesības:

 4.4.1. deleģēt savus pārstāvjus uz visiem Biedrības organizētiem pasākumiem;

 4.4.2. regulāri saņemt informāciju par Biedrības darbību;

 4.4.3. saņemt konsultācijas un ekspertu slēdzienus farmācijā.

 5. BIEDRĪBAS IENĀKUMI, TO IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA  

5.1. Biedrības ienākumu avoti:

5.1.1.      biedru iestāšanās naudas;

5.1.2.      ikgadējie biedru naudas maksājumi;

5.1.3.      Biedrības atbalstītāju ikgadējās iemaksas;

5.1.4.      dividendes par iegādātiem vērtspapīriem un ieguldījumiem saimnieciskajā darbībā;

5.1.5.      fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi Biedrībai finanšu,  materiālo, kultūras vērtību, kustamā vai  nekustamā īpašuma veidā;

5.1.6.      ienākumi no depozītu noguldījumiem un kredītiem;

5.1.7.      Biedrības organizēto projektu ieņēmumi;

5.1.8.      maksa par valsts deleģēto funkciju izpildi;

5.1.9.      citi maksājumi, kas nav aizliegti ar likumu.

5.2. Biedrības ienākumi tiek izmantoti:

5.2.1.       Biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai;

5.2.2.       Biedrības darbības un projektu īstenošanai;

5.2.3.       grāmatu, brošūru, žurnālu, speciālo preses izdevumu un biļetenu, uzskaites līdzekļu, reklāmas un informatīvo materiālu, mācību metodisko un zinātnisko darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai;

5.2.4.       stipendijām, prēmijām, pabalstiem;

5.2.5.       mācību un zinātnisko komandējumu apmaksai;

5.2.6.       Biedrības dalības maksai starptautiskās organizācijās.

5.3. Ziedojumi, dāvinājumi, novēlējumi ar norādītu to izlietošanas mērķi obligāti jāievēro. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojumu, dāvinājumu, atskaitījumu izdarītāja vai novēlējuma mantinieku rakstveida piekrišanu. Brīvos finanšu līdzekļus Biedrība var izmantot vērtspapīru iegādei, noguldījumiem vai pasākumu kreditēšanai.

 6.  BIEDRĪBAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir kongress,  valde un Biedrības prezidents. 

6.2. Biedrības revīzijas institūcija ir Revīzijas komisija.

6.3. Farmaceitu un farmaceitu asistentu profesionālās ētikas uzraudzības institūcija ir Biedrības Farmaceitu ētikas komisija.

 KONGRESS

6.4. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kongress.

6.5. Kongresu sasauc valde ne retāk kā reizi 4 (četros) gados, nosakot  tā organizatorisko formu kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci. Izvēloties pārstāvju sapulces formu, valde nosaka kongresa  pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas  kārtību.

6.6. Ārkārtas kongresu sasauc pēc ne mazāk kā 1/10(vienas desmitās daļas) biedru, valdes, biedrības prezidenta, kā arī Revīzijas komisijas priekšlikuma. Ārkārtas kongresu organizē valde.

6.7.Kārtējā kongresa sasaukšanas vietu, laiku un darba kārtību paziņo biedriem ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas iepriekš, ārkārtas - ne vēlāk kā 4 (četras) nedēļas iepriekš.

6.8.Kongress ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vai ir pārstāvēta  vairāk nekā puse no biedriem. Katram biedram vai pārstāvim ir viena balss.

6.9.Kongress:

6.9.1. apstiprina vai groza Biedrības statūtus;

6.9.2. pieņem Biedrības darbības programmu, virzienus un to finansēšanas kārtību;

6.9.3. ievēlē/atceļ valdes locekļus, Biedrības prezidentu un Revīzijas komisijas locekļus;

6.9.4. uzņem biedrības Goda biedrus;

6.9.5. nosaka iestāšanās un biedru naudas apmērus;

6.9.6. noklausās Revīzijas komisijas ziņojumu un apstiprina biedrības finanšu pārskatu par attiecīgo periodu;

6.9.7. lemj par valdes un Revīzijas komisijas locekļu atalgošanas principiem;

6.9.8. lemj par Biedrības  darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

6.9.9. apstiprina vai groza Latvijas farmaceitu ētikas kodeksu, Farmaceitu ētikas komisijas nolikumu;

6.9.10.  ievēlē/atceļ Farmaceitu ētikas komisijas locekļus;

6.9.11.  ir tiesīgs izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar biedrības darbību.

6.10. Kongress lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot statūtos noteiktos gadījumus.      

6.11. Lēmumu par Biedrības  darbības  izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju un izslēgto biedru atpakaļuzņemšanu, kongress pieņem ar  vismaz 3/4(trīs ceturtdaļu) klātesošo biedru vai pārstāvju balsu vairākumu. 

6.12. Lēmumu par statūtu grozījumiem un  Goda biedru uzņemšanu vai izslēgšanu kongress pieņem ar vismaz  2/3(divu trešdaļu) klātesošo biedru vai pārstāvju balsu vairākumu.

6.13. Kongress lēmumus pieņem atklāti balsojot, izņemot statūtos noteiktos gadījumus un,  ja kongress pieņem lēmumu par aizklātu balsojumu.

6.14. Prezidentu, valdes, Revīzijas komisijas un Farmaceitu ētikas komisijas locekļus ievēl aizklāti balsojot.

6.15. Kongresa lēmumi ir saistoši Biedrības biedriem, neatkarīgi no tā, vai viņi tajā piedalījušies.

 

BIEDRĪBAS AMATPERSONU KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

6.16. Biedrības biedru var izvirzīt tikai uz vienu Biedrības institūcijas amatu –valdes, Revīzijas komisijas vai Farmaceitu ētikas komisijas locekļa amatu, izņemot Biedrības prezidenta amatu, kura kandidāts vienlaikus var tikt izvirzīts arī uz amatu valdē, un neievēlēšanas gadījumā par prezidentu, kandidātu var ievēlēt par valdes locekli.

6.17. Kandidātu atbilstību izvirzītajam Biedrības institūcijas amatam izvērtē Farmaceitu ētikas komisija, ņemot vērā attiecīgajam amatam izvirzītos atbilstības kritērijus.

Prezidenta kandidātu izvirzīšana

6.18. Par Biedrības prezidentu var izvirzīt kandidātu, kurš ir biedrs ne mazāk kā 5 (piecus) gadus, kuram nav bijuši Latvijas Farmaceitu ētikas kodeksa pārkāpumi un kurš ir piedalījies Biedrības darbā – vēlētā amatā, struktūrvienību aktivitātēs, darba grupās, projektos ne mazāk kā 2 (divus) gadus pēdējo 5(piecu) gadu laikā.           

6.19. Izvirzīšana prezidenta amatam notiek vismaz 2 (diviem) biedriem rakstveidā iesniedzot pieteikumu Biedrības valdei ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms kongresa.

 Biedrības valdes, Revīzijas un Farmaceitu ētikas komisijas locekļu kandidātu izvirzīšana

6.20. Izvirzīšana Biedrības valdes, Revīzijas un Farmaceitu ētikas komisijas locekļa amatam notiek biedriem rakstiski iesniedzot pieteikumu Biedrības valdei ne mazāk kā 14(četrpadsmit) dienas pirms kongresa. Pieteikumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds un jāpievieno kandidāta rakstveida piekrišana.

6.21. Par valdes un Revīzijas komisijas locekli var izvirzīt kandidātu, kurš ir biedrs ne mazāk kā 1(vienu) gadu un kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav bijuši Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa  pārkāpumi.

6.22. Par Farmaceitu ētikas komisijas locekli var izvirzīt farmācijas speciālistus, kuru profesionālā pieredze ir vismaz 5 (pieci) gadi, kuriem nav bijuši Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa pārkāpumu un kuri ir  Biedrības biedri ne mazāk kā 1(vienu) gadu.

 PREZIDENTA IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA      

6.23. Biedrības prezidentu ievēl aizklāti balsojot par visiem noteiktā kārtībā izvirzītajiem prezidenta kandidātiem.

6.24. Prezidenta amatu iegūst prezidenta kandidāts, kurš ieguvis absolūtu balsu vairākumu (absolūts balsu vairākums nozīmē, ka par kandidātu balsojušo           skaits ir lielāks             par pusi no klātesošo pārstāvju skaita, turpmāk tekstā – absolūts balsu vairākums).

6.25. Ja pirmajā vēlēšanu kārtā neviens prezidenta  kandidāts nav ieguvis absolūtu

balsu vairākumu, tad otrajā kārtā balso par tiem diviem prezidenta kandidātiem, kuri ieguvuši visvairāk balsu.

6.26. Ja arī otrajā vēlēšanu kārtā neviens  prezidenta kandidāts nav ieguvis absolūtu balsu vairākumu, kongress ir tiesīgs lemt par esošā prezidenta atstāšanu amatā uz vēl 1 (vienu) pilnvaru termiņu, saņemot esošā prezidenta piekrišanu. Ja prezidents nepiekrīt, vai arī netiek saņemts prezidenta ievēlēšanai nepieciešamais absolūtais balsu vairākums, pēc 6 (sešiem) mēnešiem tiek sasaukts ārkārtas kongress, kurš statūtos noteiktā kārtībā ievēl jaunu prezidentu.

 

VALDE

6.27. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas nodrošina Biedrības darbību starp biedrības kongresiem. Valdes darbību nosaka Valdes darbības nolikums, ko apstiprina Valde.

6.28. Valde sastāv no 11 (vienpadsmit) valdes locekļiem - 10 (desmit)  valdes locekļiem un Biedrības prezidenta, kurš vienlaikus ir valdes priekšsēdētājs, ko ievēl kongress ar pilnvaru termiņu uz 4 (četriem) gadiem.  Par valdes locekļu kandidātiem kļūst 2 (divi) pretendenti uz valdes locekļu amatu, kuri ieguva lielāko balsu skaitu, bet neiekļuva valdes sastāvā.

6.29. Par Valdes locekļiem kongress ievēlēl 10 kandidātus, kuri vēlēšanās ieguvuši visvairāk balsis un 2 (divi) nākamie kļūst par valdes locekļu kandidātiem. Biedrības valdē var ievēlēt ne vairāk kā 2 (divus) viena uzņēmuma pārstāvjus.
6.30. Jaunievēlētie valdes locekļi, tai skaitā prezidents, stājas amatā pēc 4 (četrām) nedēļām, skaitot no amatā ievēlēšanas dienas, ja kongress nenosaka citu termiņu. Līdz jaunievēlēto valdes locekļu un prezidenta stāšanās amatā, valdes locekļu un prezidenta pienākumus pilda iepriekšējais valdes sastāvs valdes darbības nolikumā noteiktā pilnvarojuma apjomā.           
6.31. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības statūtos noteiktā kārtībā. Prezidentam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējiem 10 (desmit) valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību katram tikai kopīgi ar 5 (pieciem) valdes locekļiem, izņemot prezidentu.
6.32. Ja no valdes izstājas kāds valdes loceklis, tad viņa vietā līdz nākamam kārtējam kongresam stājas valdes locekļa amata kandidāts, kuru uzaicina valde.
6.33. Valdes locekli var atsaukt atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem.
6.34. Pirmo valdes sēdi sasauc 7 (septiņu) dienu laikā pēc valdes locekļu amatā stāšanās un tajā ievēl 2 (divus) valdes priekšsēdētāja vietniekus (viceprezidentus). Valdes sēdes ir atklātas.

6.35. Valde:

6.35.1. sagatavo statūtu grozījumu projektus,

6.35.2. izstrādā un iesniedz izskatīšanai kongresā Biedrības darbības virzienus, programmu un to finansēšanas projektus;

6.35.3. izstrādā nolikumus un instrukcijas, kas reglamentē Biedrības struktūrvienību darbību;

6.35.4. rīkojas ar Biedrības kustamo un nekustamo īpašumu kongresa noteiktās robežās, iegūst un atsavina šo īpašumu;

6.35.5. pārstāv Biedrību valsts un pašvaldību institūcijās un saimnieciskās struktūrās, kā arī tiesu iestādēs;

6.35.6. uzņem Biedrības biedrus un atbalstītājus, vai deleģē šīs funkcijas struktūrvienībām;

6.35.7. apstiprina struktūrvienību lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības;

6.35.8. nosaka atalgojumu vai kompensācijas kārtību valdes vai Revīzijas komisijas locekļiem, ņemot vērā kongresa noteiktos principus;

6.35.9. izpilda kongresa lēmumus;

6.35.10.apstiprina Biedrības gada budžeta projektu un finanšu gada pārskatu;

6.35.11. lemj par līdzdalību, līdzdalības daļu palielināšanu vai samazināšanu   komercsabiedrībās;

6.35.12. lemj par  komercsabiedrību  (uzņēmumu) veidošanu, par izveidoto reorganizāciju vai likvidāciju;

6.35.13. sniedz kongresam ziņojumu par savu darbību;

6.35.14. izlemj citus kongresa uzticētos jautājumus;

6.35.15. nosaka kongresa darbības formu: biedru sapulci vai pārstāvju sapulci;

6.35.16. nosaka kongresa pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas  un ievēlēšanas 

kārtību;

6.35.17. lemj par izslēgto biedru atpakaļuzņemšanu, sagatavo un iesniedz kongresam priekšlikumus.

6.36. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes sēdēs

tiek izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi. Ja valdes vairākums piekrīt, valdes

sēdē var tikt izskatīti jautājumi, kuru atlikšana var kavēt Biedrības darbību.

6.37. Valde ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse valdes locekļu. Lēmumi

tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Biedrības

prezidenta balss.

6.38. Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt kongresam, kura lēmums

ir galīgs.

 PREZIDENTS

6.39. Biedrības prezidents īsteno Biedrības operatīvo vadību saskaņā ar Biedrības statūtiem un valdes lēmumiem.

6.40. Biedrības prezidentu ievēl kongress ar pilnvaru termiņu uz 4 (četriem) gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētam. Prezidents var tik ievēlēts ne vairāk kā uz 2 (diviem) termiņiem pēc kārtas, izņemot statūtu  6.26. noteiktajos gadījumos, kad termiņš var tikt pagarināts par vēl 1 (vienu ) termiņu, bet ne vairāk.

6.41. Biedrības prezidents:

            6.41.1. nodrošina kongresu un valdes  lēmumu izpildi;
            6.41.2. pārstāv Biedrību valsts un pašvaldību institūcijās un saimnieciskās struktūrās,                       kā arī tiesu iestādēs;
            6.41.3. rīkojas ar Biedrības mantu saskaņā ar kongresa un valdes lēmumiem;
            6.41.4. savas kompetences robežās izdod reglamentējošus un informatīva rakstura                            dokumentus.

6.42. Biedrības prezidents publiski pārstāv un pauž nostāju Biedrībai svarīgos jautājumos.

6.43.  Biedrības prezidenta prombūtnes laikā tā funkcijas pilda prezidenta pilnvarotais

valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents).

  7. REVĪZIJAS KOMISIJA

7.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē Revīzijas komisija. Ar valdes lēmumu ikgadējās revīzijas veikšanai var pieaicināt zvērinātu revidentu.

7.2. Revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) komisijas locekļiem, ko ievēl kongress ar pilnvaru termiņu uz 4(četriem) gadiem. Revīzijas komisija  no sava vidus ievēlē Revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

7.3. Par Revīzijas komisijas locekļiem tiek ievēlēti tie 3 (trīs) kandidāti, kuri vēlēšanās ieguvuši visvairāk balsis. Revīzijas komisijā var ievēlēt ne vairāk kā 1 (vienu) pārstāvi no uzņēmuma.

7.4. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt valdes loceklis. Bijušais valdes loceklis pēc atbrīvošanas no amata nevar būt par Revīzijas komisijas locekli līdz nākošajam kongresam.

7.5.  Revīzijas komisijas loceklis var būt tikai Biedrības biedrs.

7.6. Revīzijas komisijas pienākums ir pārbaudīt Biedrības finanšu gada pārskatu un/vai 1 (vienu) reizi gadā organizēt ārējo auditu.

7.7. Revīzijas komisijai ir tiesības:

7.7.1.      apskatīt un revidēt visu Biedrības mantu, finanšu līdzekļus un pārbaudīt Biedrības darbību;

7.7.2.       jebkurā laikā īstenot neatliekamos kontroles un pārbaudes pasākumus.

7.8. Revīzijas komisijai par atklātām nepilnībām jāziņo kongresam vai valdei, nepieciešamības gadījumā pieprasot ārkārtas kongresa vai valdes sēdes sasaukšanu.

7.9. Revīzijas komisija sastāda ziņojumu kongresam, dodot atzinumu par Biedrības finanšu līdzekļu izlietojumu.

7.10. Revīzijas komisija savu darbību veic normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Revīzijas komisija atbild par Biedrībai un trešām personām nodarītiem zaudējumiem, kas radušies tās kļūdu vai prettiesiskas darbības rezultātā.

7.11. Revīzijas komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajā piedalās vismaz divi revīzijas komisijas locekļi. Jautājumus izšķir atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm līdzīgi daloties, balsojumu izšķir sēdes vadītāja balss.

 8. LATVIJAS FARMACEITU ĒTIKAS KODEKSS UN FARMACEITU ĒTIKAS KOMISIJA

  8.1. Latvijas farmaceitu ētikas kodekss ir visu Latvijas farmācijas nozarē strādājošo farmaceitu un farmaceita asistentu darbības ētisko un tikumisko principu kopums, kas izstrādāts ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi, ievērojot profesionālos standartus un vispārpieņemtās morāles normas (turpmāk tekstā - Ētikas kodekss). Ētikas kodeksu apstiprina kongress.           
8.2. Farmaceitu ētikas komisija ir farmaceitu un farmaceitu asistentu profesionālās ētikas uzraudzības institūcija, kas nodrošina Ētikas kodeksa darbību. Farmaceitu ētikas komisija darbojas saskaņā ar Farmaceitu ētikas komisijas nolikumu, kuru apstiprina kongress, Ētikas kodeksu, šiem statūtiem, un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.3. Farmaceitu ētikas komisija sastāv no 5 (pieciem) komisijas locekļiem, ko ar pilnvaru termiņu uz 4 (četriem) gadiem ievēl kongress. Ētikas komisija no sava vidus, atklāti balsojot, ievēl priekšsēdētāju.           
8.4. Farmaceitu ētikas komisijā tiek ievēlēti tie 5 (pieci) kandidāti, kuri vēlēšanās ieguvuši visvairāk balsis. Farmaceitu ētikas komisijā var ievēlēt ne vairāk kā 1 (vienu) pārstāvi no uzņēmuma.

8.5. Farmaceitu ētikas komisijas kompetence:           
                   8.5.1. izskatīt jautājumus par farmaceitu ētikas pārkāpumiem;                                                8.5.2. izskatīt ar farmaceita darbību saistītus strīdus, tai skaitā strīdus                              starp farmaceitiem, farmaceitiem un administrāciju, farmaceitu un                               aptiekas vadītāju;        
                   8.5.3.   izvērtēt ētikas principu ievērošanu publiskajā telpā;   
                   8.5.4.   statūtos noteiktā kārtībā izvērtēt Biedrības institūciju amatiem                               izvirzīto kandidātu atbilstību izvirzītajam amatam.     

  1. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

 

9.1. Biedrības struktūrvienības ir Biedrības teritoriālās nodaļas, darba grupas un sekcijas, kas darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, biedrības kongresa un valdes lēmumiem.

9.2. Teritoriālās nodaļas var nodibināt pēc teritoriālā principa, ja to ierosina ne mazāk kā 10 (desmit) noteiktā teritoriālās nodaļas darbības rajonā dzīvojošo biedru. Dibināšanas ierosinājums iesniedzams Biedrības valdei.

9.3.Teritoriālās nodaļas vadības institūcija ir kopsapulce un citas teritoriālās nodaļas kopsapulces ievēlētas personas. Attiecībā uz teritoriālās nodaļas vadības institūciju piemērojami Biedrību un nodibinājumu likuma 33., 34., 36.–38., 40.–43., 45.– 47. un 49. panta noteikumi. Kontroles funkcijas veic revīzijas komisija vai revidents.

9.4. Teritoriālās nodaļas darbību izbeidz uz Biedrības valdes lēmuma pamata vai arī, ja teritoriālā nodaļā ir mazāk nekā 10 (desmit) biedru.

9.5. Darba grupas veido Biedrības valde, vadoties no kongresā pieņemtajiem Biedrības attīstības galvenajiem uzdevumiem. Darba grupas vadītāju apstiprina valde.

9.6. Biedrības sekcijas var dibināt pēc profesionālā vai interešu principa, ja to ierosina ne mazāk kā 5 (pieci) biedri. Dibināšanas ierosinājumu iesniedz Biedrības valdei.

9.7. Sekcijas dalībniekam ir jābūt Biedrības biedram vai atbalstītājam (fiziska persona). Biedri sekcijās var iestāties brīvi, pie kam biedrs var vienlaicīgi piedalīties vairākās sekcijās.

9.8. Sekciju pārvalda struktūrvienības kopsapulce un sekcijas vadītājs. Sekcijas vadītājs sasauc un vada sekcijas sēdes un ziņo par sekcijas darbību Biedrības valdei.

9.9. Sekcijas darbību izbeidz uz Biedrības valdes lēmuma pamata vai arī, ja sekcijā ir mazāk par 5 (pieciem) biedriem.

9.10. Farmācijas studenti var dibināt savu sekciju (asociāciju) pēc tādiem pašiem principiem, kā šo statūtu 9.6., 9.8., 9.9. apakšpunktos.

9.11. Farmācijas studentu sekcijas (asociācijas) vadītājam un valdes locekļiem (ja tāda tiek veidota) ir jābūt Biedrības biedriem vai atbalstītājiem (fiziskas personas).


10.    BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANĀS, LIKVIDĀCIJA VAI REORGANIZĀCIJA

10.1.  Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi.

10.2.  Likvidāciju veic valdes locekļi, ja kongresa lēmumā nav noteikts citādi.

10.3.  Ja lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu pieņem kongress, biedri līdz mantas sadales sākumam var pieņemt lēmumu par Biedrības darbības turpināšanu vai reorganizāciju.

10.4.  Biedrību var reorganizēt apvienošanas vai sadalīšanas ceļā.

10.5.  Biedrības darbības izbeigšanās, likvidācijas, darbības turpināšanas, reorganizācijas procedūra notiek Biedrību un nodibinājuma likuma un citu normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

10.6.  Kongress attiecīgajā Biedrības likvidācijas stadijā, pirms Biedrības mantas sadales   nosaka personas, kurām ir tiesības uz atlikušo mantu. Šādas tiesības nevar noteikt Biedrības dibinātājiem, valdes vai citu pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī citām personām ar līdzīgu mantisku ieinteresētību, it īpaši laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

10.7.  Ja kongresa lēmums neparedz personas, kurām ir tiesības uz atlikušo mantu, tā sadalāma līdzīgās daļās starp personām, kuras bija biedri Biedrības darbības izbeigšanas brīdī.

 

 

 

Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente K. Blumfelde

 

 

 

Rīgā, 2017.gada 11.novembrī


                                                                                                  

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2017. gada 7. decembrī, plkst. 13:49
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi