Saistošie dokumenti un veidlapas:

Tālrunis uzziņām par pasākumu pieteikšanas kārtību un novērtēšanu 67502571.
Tālrunis uzziņām par citiem jautājumiem par tālākizglītības sistēmu 67280522.


Tālākizglītības pasākumu pieteikšanas kārtība

1. Lai pieteiktu pasākumus tālākizglītības punktu piešķiršanai atbilstoši farmaceitu un farmaceitu asistentu profesionālās kvalifikācijas tālākizglītības prasībām, tālākizglītības pasākuma (TIP) organizators (organizators) paraksta ar LFB Vienošanās protokolu, kurā tiek atrunāta kārtība tālākizglītības punktu piešķiršanai. Vienošanās protokols tiek nosūtīts katram organizatoram atsevišķi uz e-pastu pēc pieteikuma saņemšanas.

2. Organizators uzņemas pilnu atbildību par TIP saturu un plānu, kā arī pasākuma dalībniekiem un Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisijai sniegtās informācijas patiesumu.

3. Organizators apņemas ievērot Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) apstiprināto, vienoto Labas prakses un ētikas kodeksu, (spēkā no 01.12.2020.) un "Deklarāciju par farmaceitu un farmācijas rūpniecības saskarsmes un ētikas principiem" (parakstīta 06.11.2015., Latvijas Farmaceitu biedrība, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija).

4. Ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms paredzētā TIP (izņemot gadījumus, kas definēti 8. punktā) organizators iesniedz Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijā pieteikumu par pasākuma organizēšanu atbilstoši LFB apstiprinātai pieteikuma veidlapai un procedūrai. Pieteikumam tiek pievienoti:

4.1. pasākuma programma;
4.2. ja pasākums pēc formas atbilst tālākizglītības modulim, tad pieteikumam pievieno atbilstoši darba grupu uzdevumus, individuālos uzdevumus un visus pārbaudes darbus (testi, situāciju analīzes, u.c.);
4.3. apliecinājums par lektoru interešu konflikta neesamību ar pasākuma organizatoru (interešu konflikta deklarācija), skat. 6. punktu;
4.4. anketa par lektora iekļaušanu LFB apstiprināto lektoru datu bāzē, ja netiek izpildītas punktā 5.1. definētās prasības.

5. Organizators nodrošina augstas kvalifikācijas lektoru piesaisti, kas pārzina un spēj kvalitatīvi veikt apmācības par Latvijas Farmaceitu biedrības apstiprināto farmācijas speciālistu kompetenču sarakstā ietvertajām tēmām. Kvalifikācijas prasības lektoriem:
5.1. Bez papildu informācijas sniegšanas tiek akceptēti sekojoši lektori:
5.1.1. Akreditētu mācību iestāžu mācībspēki ar lektora pieredzi (vismaz 1(viens) gads),
5.1.2. Valsts institūciju attiecīgās jomas speciālisti (eksperti),
5.1.3. LFB apstiprināto lektoru datu bāzē iekļautās personas (izpildītas 5.2. apakšpunktā norādītās prasības),

5.1.4. Latvijas Ārstu biedrības apmācīttiesīgo ārstu datu bāzē iekļautās personas;
5.2. Pārējiem apmācību veicošajiem lektoriem tiek izvirzītas sekojošas prasības:
5.2.1. Izglītība, kas apliecina kompetenci atbilstošajā jomā, par ko lektors veiks apmācības,
5.2.2. Darba pieredze atbilstošajā jomā, par ko lektors veiks apmācības - vismaz 3 (trīs) gadi,

5.2.3. Darba pieredze lektora darbā vismaz 2 (divi) gadi vai 30 (trīsdesmit) akadēmiskās stundas, izņemot 5.1.1. apakšpunktā minēto gadījumu,
5.2.4. Ja pasākumam piesaistītais lektors nelasa lekciju, bet tikai vada un pārrauga darba grupas pasākumos, kur tādas ir paredzētas, tad uz viņu netiek attiecinātas punktā 5.2.3. minētās prasības.

6. Organizators pie pasākuma pieteikuma pievieno apliecinājumu par lektoru interešu konflikta neesamību ar pasākuma organizētāju un/vai finansiālo atbalstītāju (interešu konflikta deklarācija). Tālākizglītības ietvaros par interešu konfliktu tiek uzskatītas esošas vai pēdējo 3 (trīs) gadu laikā bijušas finansiālas attiecības (īpašuma daļas komercsabiedrībā, darba līgums) lektoram ar pasākuma organizētāju un/vai finansiālo atbalstītāju. Minētā prasība netiek attiecināta uz gadījumiem, kad pasākuma organizators ir valsts institūcijas un akreditētas mācību iestādes.

7. LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no TIP organizatora papildu informāciju par lektoru.

8. Lai 5.1.3. minētajā datu bāzē iekļautu farmaceitus, kas veic farmaceitisko aprūpi, bet kuri nav izpildījuši 5.2.2. un 5.2.3. apakšpunktā noteiktās prasības, Sertifikācijas komisija (vai tās pieaicināti mācībspēki/pieredzējuši lektori) veic lektoru novērtēšanu. Tālākizglītības punkti farmācijas speciālistiem par šī lektora lekcijas noklausīšanos tiek piešķirti tikai pēc noteikta vērtējuma saņemšanas (vismaz 7 (septiņas) balles 10 (desmit) baļļu skalā) lektoram par sagatavoto un nolasīto lekciju. Lai nodrošinātu vērtējuma veikšanu, pasākuma organizētājs savlaicīgi (ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš) informē par lekcijas norises laiku un vietu.

9. Par katru gadījumu, kas neatbilst iepriekš definētajiem kritērijiem, Sertifikācijas komisija lemj atsevišķi un lēmumu pieņem, individuāli izvērtējot pieteikumu.

10. Sertifikācijas komisija neizskata tālākizglītības pasākumu pieteikumus, ja nav izpildītas visas 4. punktā definētās prasības.

11. Sertifikācijas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no TIP organizatora papildu informāciju par plānoto aktivitāti vai lektoru.

12. Nepieciešamības gadījumā Sertifikācijas komisijas locekļi vai Sertifikācijas komisijas deleģēti pārstāvji piedalās TIP (kontroles vizīte). Vizītes laikā tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts TIP pārbaudes protokols. Ja kontroles vizītes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības starp pieteikto pasākuma programmu un reālo pasākuma norisi, Sertifikācijas komisija lemj par piešķirto tālākizglītības punktu samazināšanu vai anulēšanu. Par būtiskām neatbilstībām tiek uzskatītas: pasākuma programmas neievērošana, rakstiski nesaskaņota aktivitātes vadītāja nomaiņa, pasākuma aktivitāšu laika samazināšana vairāk par 20%, moduļa formas pasākumiem – individuāla dokumentēta pārbaudījuma neesamība vai attiecīgajam pasākuma veidam neatbilstoša pārbaudījuma veikšana, datu viltošana reģistrācijas anketā, reklāma/mārketinga aktivitātes lekcijas ietvaros.

13. Tālākizglītības pasākumu pieteikumu izskatīšana, apliecību sagatavošana ir maksas pakalpojums, ko apmaksā organizators (skat. Pakalpojuma cenrādi  zemāk). Cenrādis apstiprināts  2024. gada 8. janvārī. 

Pakalpojuma cenrādis, EUR

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa, EUR bez PVN

Piezīmes

1.

Tālākizglītības pasākuma (TIP) izvērtēšana un tālākizglītības punktu (TP) piešķiršana

230,00

Klātienes TIP, attālinātās klātienes TIP tiešsaistē, neklātienes TIP audio/video ierakstā

2.

Apliecību sagatavošana un datu reģistrēšana LFB Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā

1,20/gab.

Klātienes TIP, attālinātās klātienes TIP tiešsaistē, neklātienes TIP audio/video ierakstā

3.

TIP izvērtēšana un datu reģistrēšana LFB Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā individuāliem TIP pieteikumiem

6,61

Farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kas piedalījušies LFB nesaskaņotos TIP

14. Ja organizators paredz vairākus pasākumus ar identisku saturu un visi pasākuma datumi tiek norādīti vienā pieteikumā, maksa par pirmā pasākuma pieteikuma izskatīšanu un apliecību sagatavošanu ir saskaņā ar 13. punkta "Pakalpojumu cenrādi, EUR" un par katru nākošo pieteikumā minēto pasākuma datumu pasākuma pieteikuma izskatīšanai piemēro 70% atlaidi no 13. punktā minētās summas.

15. Sagatavotos dokumentus atsūta uz e- pastu: lfb@farmaceitubiedriba.lv

16. Saskaņā ar vienošanās protokolu LFB izsniedz organizētājiem TIP dalībnieku reģistrācijas anketas un vienota parauga numurētas apliecības saskaņā ar plānoto dalībnieku skaitu.

17. TIP laikā organizators nodrošina dalībnieku reģistrāciju TIP reģistrācijas anketā. Dalību pasākumā apliecina tikai dalībnieka pašrocīgs personiskais paraksts, par citu personu parakstīties aizliegts. Moduļa formas pasākumos organizators reģistrācijas anketā TIP noslēgumā ieraksta katram dalībniekam pārbaudījuma rezultātus un attiecīgi piešķirtos TP. Saskaņā ar reģistrācijas datiem pēc pasākuma organizators nodrošina dalībnieku vārdu un uzvārdu ierakstīšanu apliecībās, moduļa formas pasākumiem dalībnieku apliecībās organizators ieraksta arī piešķirtos TP.

18. Pēc TIP norises pasākuma organizētājs 10 darba dienu laikā obligāti iesniedz LFB aizpildītās reģistrācijas anketas (arī elektroniskā veidā) un neizlietotās apliecības.

19. Visiem moduļa formas pasākumiem organizators nodrošina dalībnieku darba grupu uzdevumu (uz problēmu risināšanu balstītiem moduļiem) un individuāli aizpildīto pārbaudes darbu uzglabāšanu 3 (trīs) mēnešus. Nepieciešamības gadījumā iepriekšminētie dokumenti tiek iesniegti LFB pēc Sertifikācijas komisijas rakstiska pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā.

20. LFB nodrošina vienota reģistra veidošanu par farmaceitu un farmaceita asistentu profesionālo tālākizglītību un tās dalībniekiem.

 

Uz augšu
Atpakaļ
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi