I. F un FA reģistrācija:

 1. aizpildīts reģistrācijas iesniegums
  • Reģistrācijas iesnieguma 3. punktā jāuzrāda dati par esošo darba vietu un darba attiecību uzsākšanas datumu farmaceita vai farmaceita asistenta amatā;
  • iesniegumam jābūt personīgi parakstītam un datētam (norādītam aizpildīšanas datumam). Piezīme - Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.

  REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMA PARAUGS ŠEIT
 2. pases vai ID kartes kopija ( Uz kopijas jābūt uzrakstam :“Personu apliecinoša dokumenta kopija sagatavota iesniegšanai LFB F un FA reģistram. Datums, paraksts ”), uzrādot oriģinālu;
 1. diploma kopija, uzrādot oriģinālu;
 2. laulības apliecības kopija (vai cita uzvārdu maiņas apliecinoša dokumenta kopija), uzrādot oriģinālu – ja diplomā uzvārds atšķiras no pašreizējā;
 3. izziņa no darba vietas (ja strādā vairāk nekā vienā aptiekā, tad jāiesniedz izziņas arī no pārējām aptiekām, kurās pašlaik strādā). Izziņā jābūt norādītam:
  1. vārdam, uzvārdam;
  2. personas kodam;
  3. aptiekas precīzam nosaukumam (atbilstoši licencē uzrādītajam);
  4. datumam, no kāda laika un kādā amatā strādā;
  5. izziņas izdošanas datumam, zīmogam, izdevēja parakstam un atšifrējumam;
 4. darba grāmatiņas kopija, uzrādot oriģinālu - NAV OBLIGĀTI! (lai arī darba grāmatiņu juridiskā izmantošana ir beigusies, tas ir vienīgais reālais dokuments, kas apliecina profesionālo stāžu; stāžu var arī apliecināt izziņas no iepriekšējām darba vietām, sliktākajā gadījumā darba līgumi, nodokļu grāmatiņa);
 5. aptiekas licences kopiju, lai varētu precīzi pārliecināties par uzņēmuma un aptiekas nosaukumu, lūdzam papildus iesniegt; 
 6. valsts valodas prasmes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja izglītība iegūta citā, nevis latviešu valodā (sevišķi attiecas uz tiem, kas izglītību ieguvuši LPSR laikos); 
 7. krāsaina fotogrāfija 3x4 cm (vai digitāls fails);
 8. 35.57 EUR  (reģistrācija notiks tikai pēc maksājuma saņemšanas).
 • ar bankas pārskaitījumu uz LFB kontu pirms dokumentu iesniegšanas un iesniedzot dokumentus uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu.

Dokumentu iesniegšana:

 • Visus, reģistrācijai nepieciešamos dokumentus iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv . Saņemot reģistrācijas dokumentus OBLIGĀTI jāuzrāda un jāiesniedz dokumentu oriģināli (Iesniegums, pase/ ID, diploms, darba devēja izziņa(ja ir) u.c.)!
 • Reģistrācijas iesniegumu un pavadošos dokumentus var atsūtīt arī pa pastu ierakstītā vēstulē, bet tādā gadījumā visām dokumenta kopijām jābūt notariāli apstiprinātām.
 • Reģistrācijas iesniegumu var iesūtīt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv . (Iesniegumā jāievieto kājene (Footer)- DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.). Saņemot reģistrācijas dokumentus OBLIGĀTI jāuzrāda un jāiesniedz dokumentu oriģināli (Pase/ ID, diploms, darba devēja izziņa (ja ir) u.c.)!
 • Reģistrēties var arī klātienē LFB birojā Pils ielā 21 pieņemšanas laikos Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! (Tālrunis: 67280522). Visiem  nepieciešamajiem dokumentiem, t.sk. maksājuma uzdevumam, jābūt iepriekš sagatavotam.


Reģistrācijas iesniegumu un iesniegumu izmaiņu reģistrācijai var saņemt LFB vai LFB mājas lapā www.farmaceitubiedriba.lv.

Pēc dokumentu  iesniegšanas LFB izvērtē iesniegtās ziņas un dokumentus, kā arī pieņem lēmumu par farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu.

Informācija par lēmumu tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.  Lēmumu, reģistrācijas apliecību un piespraudi var saņemt LFB birojā pēc e-pastā norādītā saņemšanas datuma.

 


II. Reģistra gada uzturēšanas maksa:

Katru gadu reģistrētajiem F un FA ir jāmaksā reģistra gada uzturēšanas maksa 3.56 EUR . Par maksājuma periodu tiek uzskatīts kalendārais gads, laika periods no 1.janvāra līdz 31.decembrim, līdz ar to gada maksa par tekošu gadu ir jāsamaksā līdz tekošā gada 31.decembrim. Ja šis maksājums nav veikts, LFB ir tiesīga lemt par F vai FA reģistrācijas darbības apturēšanu līdz maksājuma nokārtošanai.

Reģistra gada uzturēšanas maksu iespējams veikt ar bankas pārskaitījumu. To var izdarīt arī viss aptiekas kolektīvs vienlaicīgi, norādot katra maksātāja vārdu un uzvārdu, un maksājuma mērķi (reģistra uzturēšanas gada maksa). Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:

Juridiskā adrese: Pils iela 21 Rīga, LV-1050
Reģ.Nr. 40008008676
A/S „SWEDBANKA”
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV60 HABA 0551 0092 6263 1

 


III. Izmaiņas reģistrā:

Izmaiņas reģistrā jāiesniedz 15 darba dienu laikā. Iesniegums jāiesniedz LFB, vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (tādā gadījumā iesniegumam klāt jāpievieno dokumenti, kas apliecina izmaiņas, kā arī kvīti par maksājumu veikšanu – 1.42 EUR).

Daži piemēri sakarā ar izmaiņām:

1. Piemērs:
Ja F vai FA strādājis SIA “X”, aptiekā “XX” un darba attiecības tiek izbeigtas, un/vai ir jauna darba vieta SIA “Z”, aptiekā „S”, jāiesniedz šādi dokumenti:

a) aizpildīts iesniegums par izmaiņām;

b) darba vietas izziņa no SIA “X” par nostrādāto laika periodu, kurā precīzi ir minēts vārds, uzvārds, personas kods, uzņēmuma nosaukums, aptiekas nosaukums, datums no kura līdz kuram strādāts, kā arī ieņemamais amats;

c) darba vietas izziņa no SIA “Z” par darba attiecību uzsākšanu aptiekā „S”;

d) aptiekas „S” licences kopija;

e) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR.

2. Piemērs:
Ja ir notikusi uzvārda maiņa, jāiesniedz šādi dokumenti:

a) aizpildīts iesniegums par izmaiņām;

b) dokuments par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu. Ja sūta pa pastu, tad jābūt notariāli apstiprinātai kopijai;

c) jaunās pases kopija, uzrādot oriģinālu;

d) viena fotogrāfija (3x4 cm) jaunajai apliecībai;

e) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR, kā arī  6.50 EUR par jaunās piespraudes izgatavošanu un 7.00 EUR par jaunās apliecības izgatavošanu = kopā 14.92 EUR;

f) jāatgriež vecā reģistrācijas apliecība un piespraude.

3. Piemērs:
Ja FA ir ieguvis augstāko farmaceitisko izglītību, jāiesniedz šādi dokumenti:

a) aizpildīts iesniegums par izmaiņām;

b) augstākās izglītības diploma kopija, uzrādot oriģinālu. Ja sūta pa pastu, tad jābūt notariāli apstiprinātai kopijai;

c) izziņa no darba vietas, no kura datuma līdz kuram F strādājis kā FA, no kura datuma pārcelts par F;

d) viena fotogrāfija (3x4 cm) jaunajai apliecībai;

e) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR, kā arī  6.50 EUR  par jaunās piespraudes izgatavošanu un 7.00 EUR par jaunās apliecības izgatavošanu = kopā 14.92 EUR;

f) jāatgriež vecā reģistrācijas apliecība un piespraude.

 


IV. Apliecības un/vai piespraudes sabojāšanas gadījumā:

Apliecības un/vai piespraudes sabojāšanas gadījumā, jāpaziņo LFB, lai var izgatavot jaunu. Nepieciešamās darbības:

a) jāuzraksta iesniegums LFB ar lūgumu piešķirt jaunu apliecību un/vaipiespraudi;

b) jāveic maksājums 6.50 EUR par jaunas piespraudes izgatavošanu un/vai 7,00 EUR par jaunas apliecības izgatavošanu;

c) jāatgriež bojāto reģistrācijas apliecību un/vai piespraudi.

 


V. Apliecības un/vai piespraudes nozaudēšanas gadījumā:

Apliecības un/vai piespraudes nozaudēšanas gadījumā, jāpaziņo LFB, lai var izgatavot jaunu. Šajā gadījumā mainās arī reģistrācijas numurs, tāpēc ir:

a) jāuzraksta iesniegums LFB ar lūgumu piešķirt jaunu reģistrācijas numuru, sakarā ar vecās apliecības (un/vai piespraudes) nozaudēšanu;

b) jāiesniedz vienu fotogrāfiju (3x4 cm) jaunajai apliecībai;

c) jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju 1.42 EUR, kā arī 10.00 EUR par jaunās piespraudes izgatavošanu un 7.00 EUR par jaunās apliecības izgatavošanu = kopā 18.42 EUR (par jaunas piespraudes izgatavošanu, ja vecā ir nozaudēta, tiek piemērota papildus maksa).

 


VI. Reģistrācijas apturēšana:

Lai apturētu reģistrāciju, kad cilvēks vairs nedomā strādāt aptiekā, ir jāiesniedz LFB iesniegums ar lūgumu apturēt reģistrāciju.

 


VII. Apturētas reģistrācijas atjaunošana:

Lai atjaunotu F vai FA apturēto reģistrāciju:

a) jāuzraksta iesniegums LFB ar lūgumu atjaunot reģistrāciju;

b) jāsamaksā reģistra gada uzturēšanas maksa 3.56 EUR par to gadu (-iem), kad ir palikts parādā. 

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2024. gada 1. februārī, plkst. 16:14
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi