Komentāri par korekcijām

Komentāri par korekcijām

Ir veiktas korekcijas “Koncepcijā par farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību” un “Farmācijas speciālistu tālākizglītības aktivitāšu vērtēšanas kritērijos”

LFB valdes sēdē, kas notika 2018. gada 18. oktobrī, ir izskatītas un pieņemtas korekcijas dokumentos, kas attiecas uz farmācijas speciālistu tālākizglītības pasākumu (TIP) novērtējumu. Izmaiņas stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

Gadā farmācijas speciālistiem vidēji tiek organizēti 170 TIP. 6 gadu laikā LFB Sertifikācijas komisija ir uzkrājusi nozīmīgu pieredzi TIP vērtēšanā un tālākizglītības punktu  (TP) piešķiršanā, veicot arī pasākumu uzraudzības vizītes.

Izvērtējot līdzšinējo pieredzi, tālākizglītības sistēmas darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus, ņemot vērā gan pasākumu organizatoru, gan dalībnieku iespējas un vēlmes, valde ir apstiprinājusi korekcijas un papildinājumus atsevišķu tālākizglītības pasākumu definēšanā.

Tālākizglītība kā obligāta prasība aptiekās strādājošajiem farmācijas speciālistiem ir spēkā no 2013. gada, pāreja uz jauno tālākizglītības sistēmu noslēdzās 2016. gadā.

1. Izmaiņas moduļa formas TIP kritērijos.

Tālākizglītības modulis ir TIP, kura studiju darbs klātienē ir vismaz 6 ak. st. un kas veltīts viena mērķa  sasniegšanai kādā no četrām kompetenču grupām (farmaceitiskās, sabiedrības veselības, menedžmenta un personīgās) atkarībā no kvalifikācijas; noslēgumā obligāts individuāls rakstisks pārbaudījums.

Ir definēti trīs moduļa veidi: uz zināšanām balstīts (lekciju noklausīšanās un noslēguma tests), uz problēmu risināšanu balstīts (lekciju klausīšanās, darbs darba grupās un individuāla problēmsituācijas risināšana) un uz praksi balstīts (vismaz 2 dienu pasākums, kas ietver lekciju klausīšanos, darbu darba grupās, patstāvīgā darba sagatavošanu un prezentāciju).

Izmaiņas attiecas uz problēmu risināšanu un uz praksi balstītiem moduļiem – tagad ir noteikts, ka  katrai darba grupai ir savs darba grupas vadītājs un grupā drīkst piedalīties ne vairāk kā 15 dalībnieki. Ja situāciju modelēšana/gadījumu analīze notiek lielākās grupās, TIP tiek klasificēts kā uz zināšanām balstīts modulis. Jaunais kritērijs ieviests, lai radītu vienādu izpratni par moduļa TIP organizēšanu, jo līdzšinējā prakse liecina, ka šobrīd tiek organizēti ļoti atšķirīgas kvalitātes uz problēmu risināšanu un praksi balstītie moduļa TIP.

Attiecībā uz darba grupu vadītāju kvalifikāciju pieņemts lēmums kā obligātu priekšnosacījumu apmācīttiesīgās personas statusam nevērtēt līdzšinējo lektora pieredzi, bet tikai atbilstību izglītības un profesionālās pieredzes rādītājiem.

2. Izmaiņas modulim pielīdzināto TIP kritērijos.

Modulim pielīdzināto TIP sarakstam pievienota jauna pasākuma forma – modulim pielīdzinātais klātienes pasākums: 4 stundu klātienes TIP, kas paredzēts viena mērķa sasniegšanai, ar rakstisku individuālu pārbaudījumu. Tas ir atvasinājums no moduļa formas pasākuma gadījumiem, kad 6 st. pasākums par vienu tēmu kādu iemeslu dēļ nav realizējams.

Farmācijas speciālisti, kam spēkā esošais tālākizglītības periods ir sācies pēc 2017. gada 1. janvāra, nepieciešamo TP struktūrā modulim pielīdzinātos punktus var krāt līdz 60% no kopējā punktu skaita, un tikai 40% TP no visiem jābūt moduļu punktiem (shēmā blakus – paraugs). Modulim pielīdzinātie TP visbiežāk tiek krāti apgūstot lekcijas e-vidē, pildot tālākizglītības testus vai vadot studentu prakses. Gadījumos, kad nav iespējas/vēlmes izmantot iepriekšminētos variantus, modulim pielīdzinātie punkti šobrīd ļoti sekmīgi tiek aizvietoti ar moduļa punktiem, kas ir tikai apsveicami, bet rada papildu slogu organizatoriem piedāvāt un nodrošināt lielāku skaitu moduļa pasākumu.

Definējot jaunu pasākuma formu ir mērķis piedāvāt iespēju organizēt īsākas kvalitatīvas apmācības par vienu tēmu, kas tiktu novērtētas augstāk par vienkāršu lekciju klausīšanās pasākumu. Uzdrošināmies cerēt, ka organizatori izmantos iespēju savās apmācību programmās paredzēt kompaktas vienas tēmas apmācības.

3. Izmaiņas moduļa pasākumu vērtēšanas sistēmā (koeficientu maiņa).

Reizē ar moduļa pasākumu kritēriju precizēšanu tika pārskatīti koeficienti TP piešķiršanai atkarībā no moduļa formas, skat. pievienoto tabulu:

Moduļa apmācību veidi Vērtējums par 1 ak. st.    Vērtējums par 1 ak.st. no 01.01.2019.  
Uz zināšanām balstīti 1,0 TP

1,5 TP

Uz problēmu risināšanu balstīti    1,5 TP 2,0 TP
Uz praksi balstīti 2,0 TP 2,5 TP

Vērtējums par 1 akadēmisko stundu tiek paaugstināts, lai ceļot pasākumu kvalitāti neradīt draudus to dalībniekiem nākotnē par līdzīgu apmācību laiku saņemt mazāk TP. Reizē – iedrošināt un stimulēt organizatorus izmantot uz problēmu risināšanu balstītas moduļa apmācības 15 cilvēku darba grupās, tādējādi piedāvājot farmaceitiem un farmaceita asistentiem kvalitatīvākas apmācības. Diskusijas nelielās darba grupās veicinās katra dalībnieka iesaisti darba procesā, līdz ar to arī sekmīgāku zināšanu apguvi.

Piemērs izpratnes veicināšanai:

LFB 2018. gada oktobrī organizētā konference – uz problēmu risināšanu balstīts apmācību modulis “Osteoporoze un kaulu veselība, farmaceitiskās aprūpes raksturojums” -  6 akadēmiskās stundas (4 st. lekcijas un 2 st. grupu un patstāvīgais darbs), 100 dalībnieki, 3 darba grupu vadītāji. Dalībnieki par sekmīgu programmas apgūšanu saņēma 9,0 moduļa TP (6 st. x 1,5 (koef.) = 9,0 TP). Vērtējot  pēc jaunajiem kritērijiem no 01.01.2019., šis pasākums neatbilstu uz problēmu risināšanu balstītam modulim (jo dalībnieku skaits darba grupā pārsniedz 15), bet būtu uz zināšanām balstīts modulis. Tā kā koeficients TP aprēķinam par vienas stundas darbu tiek mainīts no 1,0 uz 1,5, tad TP aprēķina rezultāts paliek nemainīgs – 6 st. x 1,5 (koef.) = 9,0 TP).

4. Izmaiņas 1. palīdzības sniegšanas apgūšanas statusā.

Atkārtoti izvērtējot obligāti noteikto 1. palīdzības sniegšanas iemaņu apgūšanas nepieciešamību farmācijas speciālistiem un vēlreiz caurskatot MK noteikumu Nr. 713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu” 5. punktu, kur norādīts, ka darba devējs nodrošina apmācības pirmās palīdzības sniegšanā un MK noteikumu Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi” 26. punktu, ir veiktas izmaiņas iepriekšminēto apmācību pozicionējumā.

Apstiprinātās izmaiņas “Koncepcijā par farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību” nosaka, ka no 22.10.2018. visiem reģistra A grupas farmaceitiem, farmaceita asistentiem un sertificētiem farmaceitiem katra 5 gadu atskaites perioda laikā ieteicams atjaunot zināšanas un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 557 (14.08.2012.) “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” prasībām, kas šobrīd ir 15 akad. st. apjomā (ieskaitot 3 akad. st. zināšanu pārbaudei). Par šīm apmācībām tiek piešķirti 15,0 moduļa TP, kas tiek ieskaitīti kopējā nepieciešamajā TP skaitā.

Ar šo tiek atcelta prasība par obligāto 1. palīdzības kursu apguvi, kas bija spēkā no 01.01.2017. Šo prasmju regulāra pilnveidošana paliek katra farmācijas speciālista atbildība, ko LFB atbalsta un veicina, piešķirot tālākizglītības punktus.

 

Koncepcija par farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību” un  “Farmācijas speciālistu tālākizglītības aktivitāšu vērtēšanas kritēriji” ir publicēti LFB vietnē sadaļās, kas attiecas uz tālākizglītību.

 

Veiktās izmaiņas attiecas uz Koncepcijas 4.1., 4.3., 5.2., 5.5., 11.4. un 18.2.4. apakšpunktiem un Kritēriju 2.4.2., 2.4.3., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.2., 2.6.3., 4.1., 4.7. apakšpunktiem.

Precīzu informāciju par nepieciešamajiem un iegūtajiem TP katrs farmācijas speciālists var apskatīties, apmeklējot savu profilu LFB vietnes slēgtajā sadaļā.


LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisijaUz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2018. gada 27. novembrī, plkst. 11:26
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi