Par LFB 13.kongresa sasaukšanu

Par LFB 13.kongresa sasaukšanu

Saskaņā ar Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valdes lēmumu  LFB 13. kongress tiek sasaukts 2021. gada 6. novembrī

(Kongress notiks tiešsaistē, IT vietnē kursi.mic.lv).

Ņemot vērā pandēmijas Covid-19 ietekmi, kā arī, lai novērstu tās radītos riskus Latvijas Farmaceitu darbības nepārtrauktībai, Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk – LFB) valde LFB 13. kongresu (turpmāk – Kongress)  sasauc un organizē attālināti 2021. gada 6. novembrī. Kongress tiek organizēts kā pārstāvju  (delegātu) sapulce. Kongresa delegāti (pārstāvji) ir izvirzītie no LFB biedru darba kolektīviem, vai arī individuālie LFB biedri.

Pamatojums:

 • LFB Statūtu 6.5. punkts: Kongresu sasauc valde ne retāk kā reizi 4 (četros) gados, nosakot  tā organizatorisko formu kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci. Izvēloties pārstāvju sapulces formu,  valde nosaka kongresa  pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas  kārtību.
 • LFB  valdes 2021. gada  18. marta lēmums  (protokols Nr.36) par LFB 13.kongresa organizēšanu attālināti.
 • LFB 2021.gada 29.aprīļa lēmums (protokols Nr.37) par LFB 13.kongresa organizēšanu kā pārstāvju (delegātu) sapulci. Tas nozīmē, ka kongresa delegāti (pārstāvji) tiek izvirzīti no LFB biedru darba kolektīviem, vai arī  individuāli LFB biedri. Atbilstoši Statūtu 6.8.punktam katram pārstāvim ir viena balss.
 • LFB 2021.gada 27.maijā apstiprinātais Nolikums (šeit)  “Par LFB 13. kongresa sasaukšanu un  organizēšanu” (apstiprināts 27.05.2021. valdes sēdē, protokols Nr.38), skat. www.farmaceitubiedriba.lv .

            Attālinātā Kongresa  norise tiks nodrošināta, izmantojot vietni kursi.mic.lv  un tajā pieejamu audio un videokonferences režīmā darbojošos Zoom vidi. Pirmo reizi LFB kongresu vēsturē Kongresa delegāti varēs nobalsot arī pirms Kongresa  gan klātienē, gan attālināti. Iepriekš nobalsojušie delegāti, ja arī kādu iemeslu dēļ nevarēs pieslēgties tiešsaistes norisei 6.novembrī, tiks uzskatīti par pilntiesīgiem Kongresa delegātiem.

Pārstāvju (delegātu) skaits no uzņēmuma saskaņā ar LFB 27.05.2021. valdes sēdē (protokols Nr. 38) pieņemto lēmumu ir noteikts sekojošs:

Kopējais LFB biedru skaits uzņēmumā

Pārstāvniecība jeb delegātu skaits kongresā

1 - 4

1

5 - 8

2

9 - 120

no katriem 3 biedriem 1 delegāts

Virs 120

no katriem 4 biedriem 1 delegāts


 

Nestrādājošie LFB biedri izvirza un pārstāv sevi vai citus ne vairāk kā 10 biedrus:

 

 

Individuālie (nestrādājošies)

 LFB biedri

Pārstāvniecība jeb delegātu skaits kongresā

1

1

2 -  10

Var izvirzīt no  katriem 2 līdz 10 biedriem 1 delegātuKongresa delegātu izvirzīšana:

 1. Tāpat kā LFB 12.Kongresā -  par Kongresa delegātu varēs kļūt Jūsu darba kolektīva vai uzņēmuma LFB biedru sapulcē izvirzīts pārstāvis (delegāts), aizpildītas LFB biedru sapulču protokolu veidlapas (šeit) jāatsūta LFB birojam līdz 2021. gada 6. oktobrim, (arī tad, ja darba kolektīvā esat 1(viens) LFB biedrs ir jānoformē sapulču protokolu veidlapa un jānosūta LFB birojam. Tāpēc LFB aicina līdz 29. septembrim organizēt darba vietās vai uzņēmumos LFB biedru sapulci un izvirzīt (ievēlēt) pārstāvjus (delegātus) LFB 13. kongresam!
 2. Savukārt, ja Jūs pašlaik nestrādājat, un līdz ar to Jums nav iespējas piedalīties delegātu izvirzīšanā no darba kolektīva, Jūs varat sevi izvirzīt par Kongresa delegātu, aizpildot pieteikuma anketu (šeit)  un atsūtot LFB līdz 2021. gada 6. oktobrim.
 3. Individuāliem (nestrādājošiem) LFB biedriem ir iespēja apvienoties un no sava vidus izvirzīt   Kongresa pārstāvi (delegātu), aizpildot pieteikuma anketu (šeit) un atsūtot LFB līdz 2021. gada 6. oktobrim.

TIKAI ŠĀDI PIETEIKTI (IZVIRZĪTI) LFB BIEDRI TIKS UZSKATĪTI par LFB 13. kongresa delegātiem vai pārstāvjiem.

    Atgādinām, ka darba kolektīva izvirzītie pārstāvji (delegāti) pārstāvēs visus sapulces    protokolā norādītos Jūsu uzņēmumā strādājošos LFB biedrus, kuri tos izvirzīja (ievēlēja), bet atbilstoši LFB Statūtu 6.8. punktam, katram pārstāvim kongresā ir viena balss.

  LFB valdes noteiktā pārstāvības norma netiek attiecināta uz:

 • uzņēmumiem (juridiska persona), kuros ir tikai 1 darbinieks – LFB biedrs, kurš drīkst izvirzīt un pārstāvēt sevi pats – arī šajā gadījumā ir jāorganizē sapulce, jāizvirza pārstāvis un jāatsūta LFB sapulces protokols;
 • nestrādājošiem LFB biedriem, kuri varēs izvirzīt un pārstāvēt sevi paši (speciāla pieteikuma anketa šeit).

Izvirzītie Kongresa pārstāvji (delegāti) līdz š.g. 26. oktobrim saņems oficiālu ielūgumu un detalizētu informāciju par pieslēgšanos Kongresa darbam.

    LFB aicina izvirzīt kandidātus LFB Prezidenta amatam, valdei, Revīzijas komisijai un Ētikas komisijai.

Kandidātu izvirzīšana LFB vadības institūcijām notiek atbilstoši Statūtiem:

           LFB prezidenta kandidāti (veidlapa šeit) jāizvirza ne mazāk kā 30 dienas pirms kongresa, vismaz 2 biedriem rakstiski iesniedzot pieteikumu LFB valdei. Iesniegumam jāpievieno pretendenta rakstiska piekrišana un jāatsūta LFB līdz š.g. 6. oktobrim. (LFB Statūtu 6.19. punkts).

 Pamatojoties uz LFB statūtu 6.18. punktu par prezidentu var ievēlēt kandidātu, ja viņš ir biedrs ne mazāk kā 5 gadus, tam nav bijuši Latvijas Farmaceitu ētikas kodeksa pārkāpumi un kurš ir piedalījies biedrības darbā – vēlētā amatā, struktūrvienību aktivitātēs, darba grupās, projektos ne mazāk kā 2 gadus pēdējo 5 (piecu) gadu laikā.

             Kandidātu izvirzīšanai citiem LFB vadības amatiem (valdei, Revīzijas komisijai, Ētikas komisijai)  (veidlapa šeit) aicinām priekšlikumus atsūtīt līdz  š,g. 18.oktobrim

Pamatojoties uz LFB statūtu 6.21. punktu par valdes un Revīzijas komisijas locekli var izvirzīt kandidātu, kurš ir biedrs ne mazāk kā 1(vienu) gadu un kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav bijuši Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa  pārkāpumi.

Pamatojoties uz LFB statūtu 6.22. punktu par Farmaceitu ētikas komisijas locekli var izvirzīt farmācijas speciālistus, kuru profesionālā pieredze ir vismaz 5 (pieci) gadi, kuriem nav bijuši Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa pārkāpumu un kuri ir  Biedrības biedri ne mazāk kā 1(vienu) gadu.

Informācijas izsūtīšana par Kongresu:

Informatīva vēstule par LFB 13. kongresa organizēšanu tiks nosūtīta visiem LFB biedriem personīgi uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu.

Informatīva vēstule, ar lūgumu atbalstīt konkrēta uzņēmuma  LFB biedru sapulces organizēšanu, tiks nosūtīta arī uzņēmumam.

LFB biedri, kuri pašlaik nestrādā, saņems informāciju pa pastu vai uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu.

Ja kā LFB biedrs neesat saņēmis LFB vēstuli savā personīgajā e-pastā (ja tāds ir norādīts Jūsu profilā LFB vietnes slēgtajā sadaļā) un Jūsu darba vieta neinformē Jūs par iespēju piedalīties pašam vai deleģēt kādu savu kolēģi LFB 13. kongresā, aicinām sazināties ar LFB biroju (arī neskaidrību vai jautājumu gadījumā) rakstot uz e-pastu kongress@farmaceitubiedriba.lv vai pa tālruni: 67280522.

Aicinām būt aktīviem, lai kļūtu par  Kongresa delegātu!

Atcerēsimies, ka Latvijas Farmaceitu biedrība esam mēs paši! Tikai no mums pašiem ir un būs atkarīga gan mūsu profesiju nākotne, gan notikumu gaita un lēmumi, kas to ietekmē.

Uz tikšanos kongresā!

Latvijas Farmaceitu biedrības valdes vārdā,

                                              Dace Ķikute,

LFB prezidente

LFB 13. kongresa darba kārtības projekts

(sīkāka programma tiks izsūtīta Kongresa delegātiem)

10:30 – 15:00

 • Atklāšana.
 • LFB Prezidenta, Revīzijas komisijas, Ētikas komisijas atskaites ziņojumi.
 • Debates
 • LFB Prezidenta, Valdes, Revīzijas komisijas un Ētikas komisijas vēlēšanas
 • LFB apbalvojumu pasniegšana
 • LFB Goda biedru uzņemšana
 • Kongresa lēmumu pieņemšana
 • Kongresa slēgšana

 Visas veidlapas pieejamas šeit:

 1. Darba kolektīvu LFB biedru sapulces protokola anketa (atsūtīt LFB līdz 06.10.2021.);
 2. LFB individuālā biedra (ja nestrādā un nevar tikt izvirzīts kā kongresa delegāts no darba kolektīva) pieteikuma anketa (atsūtīt LFB līdz 06.10.2021.);
 3. Apvienoto LFB individuālo biedru  sapulces protokola anketa (atsūtīt LFB līdz 06.10.2021.);
 4. Veidlapa LFB Prezidenta amata kandidāta izvirzīšanai (atsūtīt līdz 06.10.2021.)
 5. Veidlapa kandidātu izvirzīšanai LFB valdei, Revīzijas komisijai, Ētikas komisijai (lūgums atsūtīt LFB līdz 18.10.2021.)
Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2021. gada 17. augustā, plkst. 11:40
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi